Poczta Polska przypomina o głosowaniu korespondencyjnym

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Część wyborców może oddać swój głos za pośrednictwem poczty. Przesyłkę z pakietem wyborczym dostarczy listonosz, a kopertę zwrotną, z wypełnioną kartą do głosowania, można m.in. przekazać listonoszowi lub zostawić w placówce pocztowej.

Z takiego typu głosowania mogą skorzystać osoby, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  w dniu głosowania poddani są obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

– Warunkiem skorzystania z możliwości korzystania korespondencyjnego jest złożenie odpowiedniego wniosku, najpóźniej do 2 października. Wyjątkiem są wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, rozpoczętych po 5 dniu przed dniem wyborów. Takie osoby chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić do 2 dnia przed dniem wyborów (do 13 października) – przypomina  Daniel Witowsk, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Informację o tym, że chce się głosować korespondencyjnie należy zgłosić komisarzowi wyborczemu na piśmie lub telefonicznie.

Poprawne zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) wyborcy, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres na który zostanie wysłany pakiet wyborczy oraz nr telefonu lub adres e-mail do kontaktu. W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagana jest również kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W zgłoszeniu można również wpisać, by doręczany wyborcy pakiet zawierał nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.

Co dostanie wyborca?

Pakiet wyborczy, który trafi do wyborcy będzie składał się z: koperty zwrotnej, karty lub kart do głosowania, koperty na kartę do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego, nakładki lub nakładki na kartę czy karty do głosowania w alfabecie Braille’a, jeśli wyborca zgłosił chęć ich otrzymania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Wyborca otrzyma go nie później niż na 6 dni przed dniem wyborów.

Wyjątkiem są osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do których pakiet ten trafia nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiety wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do rąk własnych i po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy doręcza je listonosz. Odebranie pakietu wymaga pisemnego pokwitowania odbioru.

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania wraz z oświadczeniem należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania”. Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Gdy koperta z kartą do głosowania nie będzie zaklejona, karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników wyborów.

Kopertę zwrotną wyborca może przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej, np. listonoszowi, zostawić w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Może ją także osobiście dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej, w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców (nie dotyczy wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w dniu głosowania)

comments powered by Disqus